docs

Documentation for Php Func Repositories

View the Project on GitHub

Implementacja mapowania.

pomysł polega na zapisywaniu każdego atrybutu ze źródła, np tabeli bazy danych jako parametr-objekt: -typ zmiennej (mapowany z bazy danych) -nazwa źródła (uchwyt objektu bazy danych) -nazwa zmiennej (tabela + kolumna) – id wiersza z którego pochodzi zmienna

w takiej implementacji każda zmienna jest autonmiczna i pozwala to na jej dowolne użycie i zmienianie, co sprawia, że można bez tworzenia nowych klas używać ją w różnych miejscach nie tracąc połączenia z bazą danych, by dane auktaulizować.

Parametr z Identyfikatorem

class Param implements ParamValue
 
 $id (request, row, form id)
 
 $source: Source:RestApi /Sql /Html
 $path: "/users/" /xpath
 
 $name: first_name
 $type: Json::String
 
 $label: "First Name"
 $description: "First Name of User, Requeired"
    
 $required = true; // if optional param in collection
 $validator_collection = new ValidatorCollection() 
 
 $value = '';
 
 setValue();
 getValue();
 
 

class ValidatorCollection
 $collection = [
  ['empty',false]
  ['format', 'XX-XXX']
 ]
 
 validate()

Parametr z Identyfikatorem w 3 uzyciach

stworzenie kolejnych objektów klasy Param, różne parametry dla różnych implementacji:

Definition of Collection process for param in source

$username_sql = new Def(Source, ProcessCollection, Param) $password_sql = new Def(Source, ProcessCollection, Param)

Use it one by one

$username_sql->Insert() $password_sql->Insert()

Use all of it

new DefCollection( $username_sql, $password_sql )->Insert()

Source:

Process:

Param:

Inny sposób uzycia, proces odseparowany

$username_sql = new Def(Source, Param)
$password_sql = new Def(Source, Param)

lub

new DefSourceCollection(Source, [
 Param1,
 Param2
])

Use it one by one

DefProcess( $username_sql, ProcessInsert )
DefProcess( $password_sql, ProcessInsert )

Use all of it

new DefProcessCollection([
 $username_sql,
 $password_sql
],
[
 ProcessInsert
]);

Struktura

 class ParamFormat
  $name: postcode    
  $label: "kod Pocztowy"
  $description: "Format XX-XXX"    
  $collection = new ParamCollection([
    Param( Attr(XX, Int, dwie cyfry) , $validator(2 cyfry)),
    Param( Attr(-,string, znak rozdizeilajacy),
    Param( Attr(XXX, integer, 3 cyfry, $validator(3 cyfry)) 
   ])
   
  get()
  set()
  
 
 class ParamString
  $name: postcode    
  $label: "kod Pocztowy"
  $description: "Format XX-XXX"
  $value = ''; //string
   
  get()
  set()
  
  
 class Def
  $name: postcode    
  $label: "kod Pocztowy"
  $description: "Format XX-XXX"      
  $value = '';
  $type=;
  $validator = ;
  
  
 class Source
  $id (request, row, form id)   
  $source: Source:RestApi /Sql /Html
  $path: "/users/" /xpath
  
  $required: false
  $type: Json::String   
  $format: XX-XXX


 class Process implements Run
  $param
  $source    
  $name="Create"
  $validator_collection = new ValidatorCollection() 
  
  function Run()

Struktura: Variable, Param, Source, Process

Entity: name, value   
  Param: label, description, VariableCollection, ValidationCollection

    Source:               
     $id (request, row, form id)   
     $source: Source:RestApi /Sql /Html
     $path: "/users/" /xpath
     $required: false
     $Type: php::int, sql::varchar, json::string 
     $format: XX-XXX

      
      Def
      $Source
      $Param: GenericParam::postcode
      $ProcessCollection: sql::insert

     Process
      $Source: SqlAdress::Postcode
      $Param: GenericParam::postcode
      $Process: sql::insert
      
 
 class VariableCollection
  $collection = [
    DwieCyfry,
    Rodzielnik,
    TrzyCyfry 
   ];

Przykład złożonego parametru

Param example

class GermanyAddressParam extends ParamFormat implements ParamCollection

  EntityCollection
   Street
   HomeNumber
   PostCode
   City

interface ParamFormat

 fromString()
 toString()

Todo List

For more details see GitHub Flavored Markdown.